Profesorica Nedžiba Vikalo, Gračanica

Ja, Nedžiba Vikalo, rođena 10.4.1971. godine u Gračanici, po zanimanju profesor historije i geografije, još na početku svog profesionalnog angažmana sam prepoznala potrebu da se učenici upoznaju sa pravima i odgovornostima građana i njihove funkcije u demokratskom društvu. Nastava građanskog obrazovanja je tu da pomogne učenicima da steknu znanja i praktične vještine kako bi se poboljšala međusobna komunikacija i timski rad s ciljem rješavanja problema u lokalnoj zajednici i aktivnog uključivanja mladih u sve sfere društvenog i političkog života.

Naravno pri svemu tome osnova je kvalitetna obuka nastavnika kao i sam proces akreditacije i certifikacije pa sam tokom godina aktivno učestvovala u svim formama stručnog usavršavanja, a naročito bi istakla teorijsko-metodičku obuku o ulozi i upotrebi informatičke i informacione pismenosti u nastavi građanskog obrazovanja, ljetnu školu demokratije „Mladi i aktivno građanstvo“, Građansko obrazovanje i ključne kompetencije za cjeloživotno učenje, Učešće u demokratiji: aktivno učenje u učionici, školi i zajednici. Dobila sam certifikat za program unaprijeđenja kapaciteta stručnjaka u oblasti demokratije i ljudskih prava.

Znanje, stečeno na seminarima za stručno usavršavanje nastavnika građanskog obrazovanja i nastavničkim konferencijama trudila sam se uspješno primijeniti u nastavi i tokom godina uspješno sam realizovala programske sadržaje CIVITAS-a tako što sam zajedno sa učenicima istraživala i ukazivala na to kako utjecati na probleme u lokalnoj zajednici i tom procesu sticati nova znanja. Smatram da sam radeći na mnogobrojnim projektima ujedno pomogla učenicima da izgrade svoju ličnost i postanu svjesni svojih prava ali i odgovornosti.

Predani rad donio je i određene rezultate. Sa svojim učenicima sam dva puta osvajala prvo mjesto, dva puta drugo i dva puta treće mjesto na općinskom nivou, kao i jednom drugo i jednom treće mjesto na kantonalnom takmičenju.

Uključena sam u rad komisije za eksternu maturu u osnovnoj školi, za izradu kataloga za predmet Građansko obrazovanje pri Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona.

U ustanovama gdje sam bila zaposlena su prepoznali moje stručne kvalitete i zalaganje te sam dobitnik niza pohvala, priznanja i zahvalnica za uspješnost u odgojno-obrazovnom radu u nastavnim i vannastavnim aktivnostima kao i za postignute rezultate.

Međutim, najveću statisfakciju mi pruža rad sa mladima, te mogućnost da ih pripremim da kritički razmišljaju i preuzmu svoju ulogu u društvu kako bi ono postalo bolje.