Bilten konferencije – Stručni Radovi: Evaluacija u nastavnom predmetu građanskog obrazovanja

169
0
Evaluacija u nastavnom predmetu građansko obrazovanje
Prof. dr. sc. Izudin Hasanović Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
U ovom radu obrađuje se evaluacija u procesu odgoja i obrazovanja predmeta građansko obrazovanje. Pri čemu se analizira vanjska i unutršnja evaluacija. Također u radu se ne stavlja u prvi plan koliko i koje su informacije učenici usvojili tokom školovanja, već šta sa tim informacijama mogu napraviti, gdje ih mogu iskoristiti. Evaluacija učenikovih aktivnosti i postignuća polazi od ciljeva koji su istaknuti u kurikulumu. U skladu stim u radu se analiziraju opći ciljevi kojima su podređeni konkretniji ciljevi. To su ciljevi koji ne mogu biti direktno posmatrani i evaluirani. Zatim se analiziraju ciljevi koji se nalaze između općih i posebnih ciljeva. Treću grupu ciljeva predstavljaju konkretni ciljevi.
U bosanskohercegovačkoj literaturi najbliži su tom značenju zadaci nastave. U radu se polazi od pojedinca. Također učenikove aktivnosti i postignuća promatraju se u ovom radu i u odnosu prema drugim učenicima iste generacije, a i sami se učenici potiču da se uspoređuju s drugim radi sticanja svijesti o vlastitim mogućnostima. To je važno radi pripremanja za život u društvenoj zajednici gdje je sve podložno uspoređivanju i vrednovanju.
Ključne riječi: evaluacija, kurikulum, ciljevi odgoja i obrazovanja, demokratija i ljudska prava mjerenje, sadržaji, strategija
Evaluation of the subject Civic Education
PhD. Izudin Hasanović, Associate profesor, Faculty of Law, University of Tuzla
This paper deals with an evaluation in the process of education the subject Civic Education The external and the internal evaluation is analyzed. Also, the paper does not put into the first plan how many information students have adopted during the schooling, but what information can I do with them, where they can use them. Evaluation of the student activities and achievements starts with the goals that are highlighted in the curriculum. In line with this study, general objectives are analyzed which are subject to more specific objectives. These are objectives that can not be directly observed and evaluated. Then goals that are between general and specific goals. The third set of targets represent concrete goals. In the Bosnia and Herzegovina’s literature the teaching tasks are closest to this meaning. The proceeds originate from the individual. Also student activities and achievements are observed in this paper and in relation to other students of the same generation, and the students themselves are encouraged to compare themselves with others to gain awareness of their own possibilities. This is important preparing for a living in a social community where everything is subject to comparison and evaluation.
Key words: evaluation, curriculum, goals of education and democracy, democracy and human rights measurement, content, strategy
Prethodni sadržajGosti Konferencije, Neum 2017: Senad Osmanović, Šef Odjela za Obrazovanje Vlade Brčko Distrikta
Naredni sadržajРадови наставника: Станислав Томић, Зворник

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje