CIVITAS Godišnja konferencija: Poziv stručnjacima, istraživačima i nastavnicima praktičarima

157
0

Nakon dvogodišnje pauze uzrokovane pandemijom Covid-19, Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS najavljuje Godišnju konferenciju, posvećenu temama iz oblasti građanskog obrazovanja, koja će se održati u Neumu, od 25.03. do 27.03.2022.

Tim povodom oglašavamo

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA

koji će biti predstavljeni u programu i biletenu Godišnje konferencije 2022.

CIVITAS poziva nastavnike praktičare, stručnjake i istraživače da dostave radove, pokazne vježbe i primjere uspješne prakse za učešće u programu Godišnje konferencije – Neum 2022. Svi odabrani radovi će biti predstavljeni u Biltenu konferencije, a među njima će određeni broj radova biti odabran za prezentaciju u programu plenarnih i paralelnih sesija.

Prijaviti možete:

 • Pokazne primjere
 • Vježbe praktične laboratorije
 • Stručne, naučne radove

Prijava primjera uspješne prakse/pokaznog primjera

Namjenjeno nastavnicima praktičarima, a odnosi se na multimedijalne lekcije, inovirane prakse poučavanja i prakse nastavnika usmjerene na jačanje inkluzivne, demokratske klime i kulture zajednice učenja (online), učionice i škole.

Za prijavu pokaznih primjera molimo nastavnike da koriste ovaj obrazac.

Rok za prijavu: do 16:00 prema lokalnom vremenu (CET) dana 16.03.2022.

 

Prijava vježbe/oglednog primjera za Praktičnu laboratoriju konferencije

Namjenjeno nastavnicima praktičarima za predstavljanje zadataka i vježbi formativne i sumativne evaluacije pripremljenih na inovativan način, uz primjenu novih tehnologija i digitalnih alata.

Za prijavu koristite obrazac dostupan ovdje.

Rok za prijavu: do 16:00 prema lokalnom vremenu (CET) dana 16.03.2022.

Prijava stručnog, naučnog rada 

otvorena je za univerzitetske profesore, istraživače, istaknute praktičare, svršene studente master i doktorskih sudija na ove oblasti i teme:

Školski programi građanskog obrazovanja

 • Globalno građanstvo i demokratija u vrijeme rastuće digitalizacije;
 • Odgoj i obrazovanje za demokratske vrijednosti i građanske kompetencije u vrijeme digitalne demokratije;

Programi stručnog usavršavanja i savjetovanja za nastavnike

 • Metodičke specifičnosti nastave građanskog obrazovanja u online i hibridnom/kombinovanom modelu rada s učenicima;
 • Novi izazovi i potrebe za inovacijama u programima stručnog usavršavanja, profesionalnog savjetovanja nastavnika građanskog obrazovanja;
 • Obrazovanje budućih nastavnika u duhu demokratskih vrijednosti i njihova priprema za podržavanje i jačanje demokratske klime i kulture učionice i škole;

Saradnja s roditeljima i lokalnom zajednicom

 • Projekt građanin/Ja građanin takmičenja – vidljivost ciljeva nastave građanskog obrazovanja u zajednici;
 • Uloga univerziteta u promicanju političke participacije građana u procesima javnog odlučivanja i jačanja lokalne demokratije;
 • Saradnja roditelja, nastavnika, uprave škole i lokalne zajednice u procesu političke socijalizacije – odgoja i obrazovanja novih generacija za demokratiju i osnaživanje demokratske klime i kulture školskih i lokalne

Način dostavljanja radova

Radovi se dostavljaju elektroničkom poštom na adresu info@civitas.ba

s naznakom „Za Godisnju konferenciju – Neum, 2022.“

Sadržaj rada

Rad treba biti relevantan za naučnu i stručnu javnost, s jasno naglašenim ciljevima i

rezultatima istraživanja, zaključkom i referencama u tekstu.

Tehničko oblikovanje

Tekstovi se pišu u Microsoft Word Windows programu, font Times New Roman (slova teksta 12, naslovi 14). Poželjno je da rad bude na 3 do 5 stranica, od kojih svaka ima 1500 slovnih mjesta i ako duži da ne premašuje jedan autorski tabak – oko 16 strana A4 formata. Naslovi poglavlja (od uvoda do zaključka) trbaju biti kratki i jasni, te numerisani arapskim jednocifrenim brojevima. Potpoglavlja se numerišu sa dvocifrenim, odnosno trocifrenim brojevima (na primjer: 1; 1.2.; 2.1.; 2.1.1. itd.). Tabele, grafikoni i slike treba da sadrže broj, naziv, i izvor.

Standardi citiranja

Rad u zborniku

Prezime, inicijal imena autora, Naziv rada, Naziv naučnog skupa i Zbornika radova, Podatak o izdavaču, Mjesto izdavanja, Godina izdavanja, Strana.

Izvori sa interneta

Prezime, inicijal imena autora, Naziv rada, Podatak o izdavaču, Mjesto izdavanja, Godina izdavanja,  Strana, Potpuna http adresa, i datum pristupa dokumentu.

Stručni radovi prijavljuju se u formi 1500 karaktera do maksimalno jedan autorski tabak (16 stranica, A4 format). Sažetak (500 riječi) treba poslati do 14.03. kao iskaz interesovanja, a cijeli rad dostaviti e-poštom na adresu info@civitas.ba do 20.03.2022. s jednim paragrafom iz biografije i fotografijom izlagača.

U nastavku možete preuzeti zvaničnu agendu događaja na jednom od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini:

agenda.bos agenda.hrv agenda.srb

Prethodni sadržajPG Meet Up se nastavlja u online formatu
Naredni sadržajPrvi ispitni rok programa certifikacije 2022

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje