CIVITAS školski program građanskog obrazovanja u drugom polugodištu školske 2017./18. godine

159
0

U školskoj 2017./18. godini neki oblik nastave građanskog obrazovanja sluša 202 645 učenika osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini, a CIVITAS školski programi građanskog obrazovanja izučavaju se i u predškolskim ustanovama i kao predmeti studijskih programa javnih univerziteta. Uz redovne školske programe CIVITAS Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava svake godine organizira i programe stručnog usavršavanja nastavnika i radionice  muzejske pedagogije. O nastavi u drugom polugodištu i najavljenim programima neformalnog obrazovanja na pitanja učenika i nastavnika odgovarala je Ivana Kešić, program manager našeg školskog programa građanskog obrazovanja.

  1. Za mjesec april CIVITAS je najavio novi ciklus radionica muzejske pedagogije. Koje institucije su uključene u ovaj projekt i na koje načine učenici mogu uzeti učešća u najavljenim radionicama?

Američki filozof i pedagog John Dewey (1859-1952) je u povezivanju škola sa ustanovama, kao što su muzeji vidio „povezivanje svega, što je obrazovno“ i zaista muzeji, uz svoju ulogu čuvara kulturne i povijesne baštine prostori su iskustvenog učenja i istraživačkog rada, stoga je jako bitno kod učenika, novih generacija građana, razvijati ne samo kulturu odlaska u muzej, već razumijevanja načina rada muzeja i uporabe muzejske građe u cilju učenja i spoznavanja vlastitog individualnog i kolektivnog identiteta. Program muzejske pedagogije „Noć u muzeju“ koji je osmišljen i realizira se u saradnji s Uredom za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu prvi je puta organiziran 2016 godine u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine. Uspješnu praksu ove ćemo godine proširiti i na druge gradove i institucije kulture. U organizaciji programa „Noć u muzeju“ pridružuju nam se Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka i Muzej Franjevačkog samostana Duha Svetoga, Fojnica. Svaka od ovih ustanova samostalno planira i realizira program radionica za učenike osnovnih i srednjih škola, a sve aktivnosti povezuje jedinstven koncept rada i zajednička publikacija koja će se pripremiti za potrebe ovog projekta.

Kao i prethodnih godina pravo učešća imaju školski timovi koje čine četiri učenika u pratnji jednog nastavnika, a javni poziv školama CIVITAS će objaviti na dan 13.03.2018. Cilj nam je uključiti što veći broj škola i djece iz onih sredina u kojima nemamo muzeje, kazališta, biblioteke pa čak ni kina. Svi prijavljeni učenici proći će program edukativnih radionica, imati organizirane obilaske izložbi u pratnji stručnih vodiča, radionice jazz muzike, plesa, a sudjelovat će i u postavljanju improviziranih spavaonica u muzejskim izložbenim prostorima i prisustvovati kasnovečernjim projekcijama igranih, dokumentarnih i animiranih filmova.

Cjelokupni program ove manifestacije će biti poznat koncem mjeseca, a radionice će se održati u periodu od 12. do 26. aprila/travnja ove godine.

  1. U mjesecu aprilu održavaju se i „Projekt građanin/Ja građanin“ takmičenja. Koliko učenika ove godine učestvuje u programu i kako će se realizirati takmičarski dio programa?

Svake školske godine neki oblik nastave građanskog obrazovanja sluša oko 300 000 učenika, predškolaca i studenata u Bosni i Hercegovini. Ove školske godine, razrednu i predmetnu nastavu građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama sluša 202 645 učenika. U predmetnu nastavu građanskog obrazovanja koja se izučava u višim razredima osnovne škole, gimnazijama i srednjim stručnim školama uključeno je oko 35 000 učenika. U drugom polugodištu oni prolaze praktičnu nastavu građanskog obrazovanja „Projekt građanin/Ja građanin“ koja ima za cilj upoznavanje učenika sa ciklusima javne politike kroz konkretan istraživački rad u kojem ispituju probleme javne politike u lokalnim zajednicama, postojeće mjere koje tretiraju njihov predmet istraživanja, kritički promišljaju i ocjenjuju različite alternativne mjere, te na osnovu svog istraživačkog rada predlažu i zagovaraju rješenja problema. Iz ovog dijela nastave građanskog obrazovanja organiziraju se školska, a kasnije općinska i kantonalna (za Federaciju BiH), regionalna (za Republiku Srpsku) i Distrikt Brčko takmičenja, gdje se biraju najuspješniji koji će tu generaciju polaznika predmetne nastave građanskog obrazovanja predstavljati na Finalnoj smotri učeničkih radova koja se u partnerstvu sa Ministarstvom civilnih poslova tradicionalno održava u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Za potrebe takmičenja iz ovog nastavnog predmeta koje je jedno od rijetkih ekipnih takmičenja iz nastave društveno-humanističkih nauka CIVITAS je organizirao, a Vlada Sjedinjenih Američkih Država finansijski podržala certifikaciju sudija. Certifikovane sudije su nastavnici, pedagozi, prosvjetno-pedagoški savjetnici i savjetnici za obrazovanje u jedinicama lokalne samouprave koji su prošli obuku iz modula „Projekt građanin/Ja građanin“ i savjetovanje o propozicijama istoimenog takmičenja. Na svim takmičenjima sude tročlane sudijske komisije. Svaki sudija individualno ocjenjuje projektnu dokumentaciju, projektni portfolio i usmenu prezentaciju učenika. Konačni uspjeh školskih timova zbir je ocjena svih sudija. CIVITAS je ove školske godine posebnu preporuku dao sudijama da se prilikom ocjenjivanja učeničkih radova vodi pažnja o tome da je „Projekt građanin/Ja građanin“ odjeljenska aktivnost, dio redovnih nastavnih planova i programa koja se realizira u odjeljenjima koji slušaju nastavni predmet građanskog obrazovanja, pa se od škola očekuje da na takmičenja šalju odjeljenske timove – pobjednike školskih takmičenja. Sudijama se također sugeriralo da posebno provjere da li je u učeničkim prezentacijama jasno adresirana institucija nadležna za rješavanje problema i da li je rješenje koje učenici zagovaraju mjera javne politike. U cilju osiguranja nepristrasnog i korektnog suđenja na zahtjev lokalnih koordinatora provoditi će se i razmjene sudija između kantona i regija.

„Projekt građanin/Ja građanin“ takmičenja uvrštena su u kalendare takmičenja entiteta i kantona, te ih kao takve provode pedagoški zavodi i ministarstva obrazovanja u saradnji sa CIVITAS Mrežom koordinatora. Organizaciju takmičenja podržavaju ministarstva, općinski odjeli za obrazovanje i CIVITAS grant sredstvima koje dodjeljuje Ambasada Sjedinjenih Američkih Država.

  1. Kalendarska godina započela je edukacijom nastavnika? Kakvi su ovogodišnji rezultati modularne obuke?

Tradicionalno, nova kalendarska godina započela je modularnom obukom za nastavnike predmetne nastave građanskog obrazovanja koja je u Federaciji BiH i Distriktu Brčko priznata i kao program certifikacije nastavnika za ovu predmetnu oblast. Program je koncipiran od 80 sati teorijsko-metodičke instruktivne nastave koju izvode univerzitetski profesori, 40 sati individualnog rada nastavnika – polaznika programa, završne pismene provjere znanja i praktičnog dijela programa – izrade praktikum portfolija. Ove godine u svojstvu predavača instruktivne nastave pridružili su nam se prof.dr. Mitja Žagar sa Fakulteta društvenih studija Sveučilišta Ljubljana i prof.dr. Igor Kanižaj sa Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

U cilju praćenja efikasnosti ovog programa svi nastavnici pristupaju ulaznom i završnom pismenom testiranju. Prag prolaznosti je 67%, a pravo polaganja polaznici imaju u tri ispitna roka.

Ove godine, već na prvom ispitnom roku polaznici su pokazali značajno napredovanje, pa je tako u odnosu na ulazni test na kojem su imali 1640,5 ostvarenih bodova i prosječni rezultat 23,10% na završnom testiranju njih 39 uspješno položilo teorijsko-metodički test rezultatom većim od 67%, a prosječni rezultat bio je 57,64% sa ukupno ostvarenih 4438,5 bodova.

Dodatni poticaj nastavnicima za rad i stručno usavršavanje ove smo godine osmislili i kroz dodjelu priznanja izvrsnosti odgajateljima, nastavnicima razredne i predmetne nastave građanskog obrazovanja kao i univerzitetskim profesorima akademskog programa građanskog obrazovanja. Cilj ovog programa nije (samo) nadmetanje nastavnika u postizanju dobrih rezultata, već promocija i razmjena primjera pozitivne prakse iz učionica različitih oblika nastave građanskog obrazovanja.

Prethodni sadržajCIVITAS Mreža: Priznanje izvrsnosti u poučavanju za aktivno i odgovorno građanstvo
Naredni sadržajVremeplov programa “Noć u muzeju” koji ove godine putuje i u druge bh gradove

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje