Javni poziv: Ceritfikacija nastavnika koji predaju građansko obrazovanje

425
0

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“ uz podršku i pomoć Ureda za odnose s javnošću Američke ambasade u Sarajevu i po osnovu potpisanih memoranduma o saradnji sa ministarstvima obrazovanja i pedagoškim institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ/KONKURS
za certifikaciju nastavnog kadra koji će predavati
građansko obrazovanje u osnovnim i srednjim školama u Federaciji BIH

Pozivaju se svršeni diplomanti pedagoških fakulteta i mladi nastavnici koji žele predavati nastavni predmet građanskog obrazovanja u osnovnim ili srednjim školama na području Federacije BIH da se prijave za učešće u programu stručnog osposobljavanja nastavnog kadra za predmetnu, pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku kompetenciju neophodnu za uspješno ostvarivanje nastave ovog predmeta u osnovnom, odnosno srednjem školstvu.

Certifikacija nastavnika realizira se kao stipendijski program koji je finansiran grantom Američke ambasade u Sarajevu. U cilju održivosti programa i osposobljavanja novih kadrova u ovom ciklusu certifikacije 20% polaznika biće odabrano ovim javnim konkursom koji je namijenjen mladim ljudima bez radnog iskustva ili sa radnim iskustvom ukupnog trajanja do dvije godine. Preostalih 80% kandidata odrediti će resorna ministarstva obrazovanja na osnovu dosadašnjeg angažmana nastavnika u nastavi ovog predmeta.

Svi kandidati prilikom prijave moraju istaći da li se prijavljuju za program certifikacije nastavnika osnovnih ili srednjih škola, od čega će zavisiti dužina trajanja teorijsko-metodičke instruktivne nastave koju trebaju proći, kao i sadržaj završnog uvjerenja koje se izdaje za uspješno završen program.

Osnovni i posebni uvjeti – Profil kandidata

Osnovni uvjeti
Kandidati za program certifikacije trebaju ispunjavati slijedeće OSNOVNE uvjete:
– Da su državljani Bosne i Hercegovine
– Da imaju univerzitetsku diplomu završenog studija društveno-humanističkih nauka sa položenom pedagoškom grupom predmeta
– Da su radno sposobni
– Da nemaju radnog iskustva ili da su do sada ostvarili radni staž u trajanju do dvije godine

Posebni uvjeti
Prilikom selekcije kandidata za program certifikacije biće razmatrani i POSEBNI uvjeti:
– Da kandidat ima uspješno završenu neku od osnovnih obuka iz programa „Osnovi demokratije“ i „Projekt građanin“
– Da kandidat ima dokaz o uspješno završenim drugim programima neformalnog obrazovanja u organizaciji CIVITAS-a.
– Da kandidat ima potvrdu o uspješno završenom programu formalnog ili neformalnog obrazovanja koje se može dovesti u vezu s osnovnim konceptima građanskog obrazovanja, njegovog sadržaja i metodike.

Troškovi programa
Program certifikacije realizira se kao stipendija Američke ambasade u BIH i uključuje pokrivanje troškova smještaja kandidata na bazi punog pansiona za vrijeme trajanja teorijsko-metodičke instruktivne nastave, refundaciju troškova prevoza do mjesta održavanja instruktivne nastave, te angažman univerzitetskih profesora i mentora.

Kotizacija koja uključuje pristup programu i tri ispitna roka za teorijsko-metodički test, a koju plaća nastavnik ili škola čiji je zaposlenik iznosi 100,00 KM (slovima: jednastotinakonvertibilnihmaraka) za program certifikacije nastavnika osnovnih škola, odnosno 150,00 KM (slovima: jednastotinaipedesetkonvertibilnihmaraka) za program certifikacije nastavnika srednjih škola.

Rok za prijavu
Rok za prijavu je 25.07.2014.
U prijavi kandidati trebaju dostaviti:
– Popratno pismo (molba za učešće u programu)
– Biografiju
– Dokaz o završenom studiju
– Potvrdu škole o radnom stažu i profesionalnom angažmanu
– Ostale dokumente koji svjedoče o tome da kandidat ima uvjete koji su u konkursu naznačeni kao „posebni uvjeti“

Prijave se šalju poštom na adresu:

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“
Uz naznaku: ZA PROGRAM CERTIFIKACIJE NASTAVNIKA OSNOVNIH ŠKOLA
ili ZA PROGRAM CERTIFIKACIJE NASTAVNIKA SREDNJIH ŠKOLA
Hamdije Čemerlića 6, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

O programu certifikacije
Teorijsko-metodička instruktivna nastava programa za srednje škole traje 14 dana i upravo ovom instruktivnom nastavom u drugoj polovini mjeseca avgusta 2014. godine s radom počinje Institut za certifikaciju nastavnika. Tri dana kasnije počinje i program certifikacije nastavnika osnovnih škola za koji teorijsko-metodička instruktivna nastava traje 7 dana. Nastava oba programa je modularna; program za srednje škole ima 12, a za osnovne 7 modula, koje predaju profesori javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini i gostujući profesor, prof. dr. Vedrana Spajić-Vrkaš sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu.

Po završetku teorijsko-metodičke instruktivne nastave svi polaznici pristupiti će polaganju teorijsko-metodičkog završnog testa. U sklopu redovnog statusa kandidata nastavnici imaju pravo tri puta polagati završni test, a termini polaganja su:
Prvi termin: Avgust 2014. (po završetku instruktivne nastave)
Drugi termin: Januar 2015.
Treći/završni termin: Avgust 2015.

Pri procjeni uspješnosti rezultata koristi se Agnofova metoda za određivanje uspjeha kandidata koja za minimalnu granicu prolaznosti ima rezultat od 67% . Prolaznost na testu omogućava nastavniku/kandidatu rad na razvojnom portfoliju, praktičnom dijelu za koji se kandidat ocjenjuje opisnom ocjenom „zadovoljio/la“, odnosno „nije zadovoljio/la“. Uspješno završenim Praktikumom kandidatu se izdaje uvjerenje o završenom programu certifikacije, čime on/ona stiče status nastavnika certificiranog za predavanje nastavnog predmeta građanskog obrazovanja.

Programom certifikacije koji je CIVITAS razvio u suradnji s Vijećem Europe, a u skladu sa odredbama Europske povelje o odgoju i obrazovanju za demokratsko građanstvo osigurava primjenu visokih standarda stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja nastavnog kadra općenito, te razvoj znanja i razumijevanja osnovnih koncepata građanskog obrazovanja kao i osposobljenost nastavnika za primjenu adekvatnih metoda učenja i poučavanja za aktivno i odgovorno građanstvo u redovnoj nastavi ovog predmeta. 

001

Prethodni sadržajNajavljujemo Institut certifikacije nastavnika osnovnih i srednjih škola u Federaciji BIH
Naredni sadržajU utorak će biti objavljena imena polaznika Instituta certifikacije nastavnika

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje