Šunkić: Koncepti programa certifikacije

290
0

Novi ciklus certifikacije nastavnika održat će se u drugoj polovini mjeseca januara 2017. godine za 120 nastavnika – kandidata.

Proces i program certifikacije dopuna su i dio stalnog stručnog usavršavanja, omogućuju sticanje opštih kompetencija (ekspertizu u poznavanju materije, vještinu obučavanja, ponašanje u skladu sa vrijednostima društvene pravde) i užestručna znanja, sposobnosti i vještine koje se direktno odnose na programske sadržaje u oblastima koje su predviđene zvaničnim Nastavnim planom i programom. U tom smislu, program certifikacije koji je koncipiran na modularnom principu u stanju da nastavnicima-učesnicima omogući sticanje kompetencija koje kao ishod nastavnog rada sa učenicima imaju shvatanje i prihvatanje slijedećih koncepata:

 1. Demokratija (istorijski razvoj, principi, modeli demokratskih i nedemokratskih političkih sistema, prepreke za razvoj demokratije, korištenje političkog autoriteta i moći bez autoriteta, osnovna obilježja konstitucionalizma i liberalizma)
 2. Vlast (razlike u nivoima i granama, mandat i odgovornosti ključnih izbornih funkcionera na svim nivoima vlasti, izborni sistem u BiH, osnovne ideje glavnih političkih stranaka)
 3. Građanstvo (uloga građana u demokratiji, sticanje i gubitak pravnog statusa građanina u BiH, ideja građanskog identiteta)
 4. Ljudska prava i slobode (zaštita ljudskih prava u domaćim i međunarodnim dokumentima, individualna prava i slobode pod ograničenom i neograničenom vlašću, stanje individualnih i grupnih prava u BiH)
 5. Pravda i sudski sistem (principi pravde i pravednosti i evaluacija javne politike u BiH, organizacija, struktura i autoritet pravnog sistema u BiH)
 6. Ekonomija i demokratija (osobine različitih ekonomskih sistema, stanje ekonomskih indikatora i veza sa životnim standardom u BiH)
 7. Globalizacija (identifikacija osobina globalizacije, koristi i cijene, pozicija BiH u procesu globalizacije)
 8. Mediji i demokratija (osobine i funkcije medija koje podržavaju demokratiju, uticaj medija na životni stil i stavove u BiH)
 9. Civilno društvo (struktura i funkcija civilnog društva, potrebe i način političkog učešća građana u demokratskom društvu, potrebe i način društvenog učešća)
 10. Metodologija/metodika građanskog obrazovanja (koncept i karakteristike programa predmeta Demokratija i ljudska prava/građansko obrazovanje, planiranje i pripremanje nastavnog i vannastavnog rada, karakteristike i implementacija interaktivnih lekcija, zbirni sistem procjene)
 11. Projekt „Ja, građanin“ (poznavanje procesa javne politike, političkog odlučivanja, učešća u kreiranju odluka vlasti, izrade i prezentacije portfolija, organizacije i provođenja takmičenja, načina evaluacije postignutih rezultata)
 12. Rad na praktikumu (dokumentovani dokazi o posjedovanju specifičnih kompetencija u:
 13. a) demonstraciji vlastitih iskustava
 14. b) kritičkom odnosu i evaluaciji nastavne i vannastavne prakse
 15. c) korištenju evaluacije drugih i
 16. d) odgovoran pristup profesionalnom razvoju

Nastavnici koji su do sada uključeni u proces certifikacije, bez obzira na karakteristike studijskih programa na različitim fakultetima, smatraju da ti programi nisu u stanju da obezbijede potrebne opšte i užestručne kompetencije neophodne za uspješan nastavni i vannastavni rad u predmetu Demokratija i ljudska prava.

Raspored modula i predavača možete očekivati u prvim danima 2017. godine.

Zdravko Šunkić, Banja Luka

Prethodni sadržajOd zabavišta do vrtića i koncepta ranog rasta i razvoja
Naredni sadržajKešić: Novi ciklus programa certifikacije nastavnika planiran je za početak 2017. godine

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje