Konkurs za tri programa unaprijeđenja kapaciteta stručnjaka u oblasti obrazovanja za demokratiju i ljudska prava i mladih lidera demokratije

174
1

Uvažavajući preporuke Povelje Vijeća Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava usvojene u sklopu Preporuke CM/Rec (2010.); Održavajući uspješnu saradnju sa nastavnicima, učenicima, te školama i visokoškolskim ustanovama; U skladu sa Obećanjima koje su prihvatili ministri obrazovanja u Bosni i Hercegovini i prezentirali Vijeću za provedbu mira; te uz pomoć i podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini, Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava raspisuje

K O N K U R S
za tri programa unaprijeđenja kapaciteta stručnjaka u oblasti obrazovanja za demokratiju i ljudska prava i mladih lidera demokratije

Unapređenje kapaciteta stručnjaka u oblasti obrazovanja za demokratiju i ljudska prava i mladih lidera demokratije program je koji pokreće Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“ BiH, uz podršku Ureda za odnose sa javnošću Ambasade SAD-a u Sarajevu, s ciljem jačanja stručnih kompetencija i uspostavljanja infrastrukture za čvrstu mrežu visokokvalitetnih stručnjaka za demokratiju i ljudska prava, trenera i mladih lidera demokratije, koji će doprinositi kontinuiranom unapređenju kvalitete obrazovanja za demokratiju i ljudska prava na svim nivoima obrazovanja i u svim područjima Bosne i Hercegovine.

 

Program čine tri uzajamno povezane cjeline:

Institut za demokratiju i ljudska prava

Intenzivni petodnevni kurs za 20 polaznika namijenjen je univerzitetskim profesorima i asistentima sa 8 javnih univerziteta u BiH, koji ima za cilj uspostavljanje Ekspertne grupe za pitanja sadržaja i pristupa, kao i istraživanja u oblasti obrazovanja za demokratiju i ljudska prava. U toku rada Instituta za demokratiju i ljudska prava, polaznici će producirati 20 naučnih radova u oblasti demokratije i ljudskih prava. Članovi Ekspertne grupe će biti uključeni u razvijanje novih obrazovnih modula za obrazovanje za demokratiju i ljudska prava, kao i u druge aktivnosti koje doprinose osiguravanju i unapređenju kvalitete obrazovanja za demokratiju i ljudska prava na svim nivoima obrazovanja.

USLOVI ZA PRIJAVU/PROFIL UČESNIKA
Kandidati treba da imaju doktorsku studiju ili da su magistri nauka sa prihvaćenom temom doktorske disertacije, te da su prethodne nivoe studija završili iz oblasti društvenih nauka.

Prilikom izbora uzima se u obzir:
– Autorstvo na studijskim i istraživačkim radovima iz oblasti građanskog obrazovanja;
– Učešće u programima stručnog usavršavanja iz oblasti građanskog obrazovanja;
– Učešće u akademskim programima i stručnim simpozijima iz uže naučno stručne oblasti, koja je tema ovog programa;
– Motiviranost za saradnju, rad i stručno usavršavenje iz oblasti odgoja i obrazovanja mladih za aktivno građanstvo.

Za prijavu na konkurs potrebno dostaviti:
– Motivaciono pismo
– Biografiju
– Dokaz o magistarskoj ili doktorskoj tezi, koju je kandidat odbranio, te o završenim nižim studijskim programima iz oblasti društvenih nauka
– Potvrdu o autorstvu za studije, istraživanja i radove
– Potvrdu o učešću u programima stručnog usavršavanja

Mreža trenera u oblasti demokratije i ljudska prava
Petodnevna obuka za 30 polaznika namijenjena je nastavnicima osnovnih i srednjih škola u BiH i ima za cilj uspostavljanje mreže trenera u oblasti obrazovanja za demokratiju i ljudska prava u našoj zemlji. Stečena znanja i vještine treneri će primijeniti u svojim sredinama, organizirajući obuku za više od 600 svojih kolega i formiraju razvojne timove koji će unaprijediti procese demokratizacije školske kulture.

USLOVI ZA PRIJAVU/PROFIL UČESNIKA
Kandidati treba da imaju položen program certifikacije nastavnika građanskog obrazovanja ili status nastavnika koji je uključen u proces certifikacije sa uspješno položenim teorijsko-metodičkim testom.

Prilikom izbora uzima se u obzir:
– Dosadašnje radno iskustvo u poučavanju nastavnog predmeta građanskog obrazovanja
– Učešće u Civitas programima stručnog usavršavanja
– Dodatni angažman u projektima koje je organizovao Civitas (interkulturalne razmjene, kampovi…) ili projektima drugih organizatora na temu u bliskoj vezi sa odgojem i obrazovanjem mladih za aktivno građanstvo
– Stručno usavršavanje iz oblasti organizovanja i vođenja programa neformalnog obrazovanja i iskustvo facilitatorskog rada
– Motiviranost za rad i saradnju s kolegama i zalaganje za univerzalne vrijednosti demokratije i ljudskih prava

Za prijavu na konkurs potrebno dostaviti:
– Motivaciono pismo
– Biografiju
– Dokaz (diplomu, izvod, potvrdu, certifikat) o završenom programu certifikacije i drugim programima stručnog usavršavanja
– Dokaz o učešću u programima stručnog usavršavanja (za Civitas programe dovoljno je u motivacionom pismu naznačiti temu i vrijeme održavanja programa)
– Potvrdu o radnom odnosu u kojoj će biti naznačeno/posebno istaknuto iskustvo rada na radnom mjestu nastavnika koji predaje predmet Demokratija i ljudska prava/Osnovi demokratije

Akademija za mlade lidere/liderice demokratije
Obrazovni program za 30 studenata, koji su iskazali visoku posvećenost univerzalnim vrijednostima demokratije i ljudskih prava, te posjeduju dispozicije za uspješne lidere demokratije koji mogu pokrenuti pozitivne promjene u svojim zajednicama, inspirirati i privući svoje vršnjake da se aktivno uključe u procese donošenja odluka.

USLOVI ZA PRIJAVU/PROFIL UČESNIKA
Kandidati treba da imaju završenu srednju školu i status studenta na fakultetima društvenih nauka.

Prilikom izbora uzima se u obzir:
– Učešće u programima koji su imali za cilj edukaciju mladih ljudi iz oblasti demokratije, ljudskih prava, omladinskog aktivizma i liderstva
– Učešće u projektima za promociju i zaštitu univerzalnih vrijednosti demokratije i ljudskih prava
– Nagrade na konkursima za dodjelu priznanja najuspješnijim aktivistima, volonterima ili autorima radova iz ove naučno-stručne oblasti
– Verifikovan volonterski i društveno koristan rad
– Druga postignuća kroz nastavne i vannastavne aktivnosti koja se mogu dovesti u vezu sa naznačenom temom.
Za prijavu na konkurs potrebno dostaviti:
– Motivaciono pismo
– Kopiju diplome o završenoj srednjoj školi
– Potvrdu o statusu studenta
– Dokaz o učešću u programima za mlade lidere – obukama, treninzima, akademijama (za Civitas programe dovoljno je u motivacionom pismu naznačiti temu i vrijeme održavanja programa)
– Potvrdu o postignućima kroz nastavne i vannastavne aktivnosti koja se mogu dovesti u vezu sa naznačenom temom.

——————————————————————————————————————-
ROK ZA PRIJAVU
Utorak, 12.03.2013. do 16:30 sati

Prijave slati mailom na adresu info@civitas.ba ili faxom na broj 033 261 416

Prethodni sadržajDEMANT
Naredni sadržajNovi didaktičko-metodički materijal za nastavnike

1 KOMENTAR

 1. Mislim da se pocelo manipulisati sa ovim programima kojeg neki koriste samo da bi odsustvovali iz skole uz placeno odsustvo U mojoj skoli mi je ponudjeno da ucestvujem u vasem programu, ali mi je kasnije receno da ne mogu jer navodno nemam uslove predvidjene konkursom.
  Cinjenice su sljedece:
  – magistar sam drustvenih nauka iz oblasti prava
  – profesor sam islamske teolgije
  – od pocetka ove skolske godine predajem kao pripravnik predmet Demokratija i ljudska prava u srednjoj skoli u Brckom.
  – pohadjao sam Akademiju za gradjane u organizaciji OSCE i Vlade Brcko distrikta koja je trajala vise od mjesec dana a koja se takodje bavila gradjanskim obrazovanjem
  – ako sam iskreno opredjeljen za gradjansko obrazovanje i vodim jednu nevladinu organizaciju koja se energicno bori za razvijeno civilno drustvo, nevidim razloga da ne udjem u vas program trenera kojeg bi iskoristio na najbolji nacin.
  – iako je odgovorna osoba moje skole mene predlozila za ucesce na vas konkurs, neki manipulatori su ucinili sve da ne ucestvujem.
  – iz nase skole je predlozen nastavnik koji vec ima status trenera i prakticnije je bilo da jos neko stekne tu vrstu edukacije.

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje