Pravi spoj

Pravi spoj

1. Aktivizam mladih/donošenje odluka na lokalnom nivou – utjecaj na mjere javne politike

2. Javno zagovaranje/mogućnosti finansiranja projekata mladih

3.Novi mediji