Moja uloga u razvoju građanskih kompetencija kod učenika

Napredak svakog pojedinca značajno zavisi od mogućnosti njegovog uključivanja u aktivnosti zajednice u kojoj živi. Samim polaskom u školu učenici usvajaju oblike ponašanja koji su prihvatljivi i poželjni za grupu, te stiču osnovna znanja, vještine i stavove vezane za interepersonalnu komunikaciju. Širi obim od interpersonalne kompetencije ima građanska kompetencija koju čine znanja, vještine i stavovi neophodni pojedincu radi uspješnog uključivanja u građanski život, društvo i procese odlučivanja unutar zajednice u kojoj živi. Može se reći da je građanska kompetencija nadređena interpersonalnoj. Podsjećanja radi, razvoj građanske kompetencije kod učenika znači razvoj osnovnih znanja (znati šta), vještina (znati kako) i stavova (znati zašto), te primjene stečenog znanja u interakciji s drugima, u školi i lokalnoj zajednici. Usvajanje i razvoj osnovnih znanja, vještina i stavova vezanih za građansku kompetenciju, u ovom obrazovnom periodu učenici uglavnom ostvaruju kroz redovnu nastavu i vaspitno-obrazovni rad odjeljenske zajednice u okviru nastavnih tema zadatih u nastavnim planovima programima.

Međutim, ovdje se ne smije zaboraviti i mogućnost ostvarivanja navedenog kroz slobodne aktivnosti u školama. Odličan primjer za to su Civitas i Debatne sekcije. Pažljivo planiranim i dobro strukturiranim aktivnostima u okviru programa rada navedenih sekcija značajno se mogu razviti i/ili unaprijediti građanske kompetencije kod učenika.

U vezi sa gore navedenim, nemoguće je govoriti o razvoju građanske ili bilo koje druge kompetencije kod učenika, a da jasno nisu definisane kompetencije koje nastavnik treba posjedovati. Govori se o osnovnom paketu kompetencija koji uključuje sljedeće: opšta profesionalna znanja i vještine: pedagoške, razvojno-psihološke, sociološke i normativno-pravne kompetencije. Pored navedenog, nastavnik mora da bude osposobljen da u nastavi primjenjuje procese i metodiku rada neophodne za razvoj građanske kompetencije kod učenika. Drugim riječima, nastavnik treba da bude osposobljen da: planira,  upravlja razredom i/ili manjom grupom poput školske sekcije, podučava, projektno planira i sarađuje sa lokalnom zajednicom, predstavnicima vlasti, kulturnim institucijama i privrednim subjektima  da vrednuje i samovrednuje ostvarene ishode učenja  da prati, podstiče i usmjerava postignuća učenika.

Kada se uzme u obzir sve gore napisano, neosporna činjenica je sa sam uspješno završio program certifikacije na nastavnike Demokratije i ljudskih prava. Pored navedenog, uspješno sam završio trening trenera iz Osnova demokratije i Projekta građanin. Na osnovu ovoga slobodno mogu reći da sam osposobljen da u nastavnom i vannastavnom radu primjenjujem procese i metodiku rada građanskog obrazovanja. S tim u vezi, već duži niz godina uspješno vodim Debatnu sekciju. Članovi sekcije su srednjoškolci koji se osposobljavaju za zanimanja pomoćni krojač i pomoćni konfekcionar tekstila. Učenici rado učestvuju u radu sekcije i daju svoj puni doprinos. Program rada sekcije brižno planiram, svake školske godine uvodim nove sadržaje uvažavajući prethodne znanja i vještine učenika, te njihove interese i potrebe. Sadržaji koji se realizuju u formi radionica dotiču se pitanja strukture debate, debatologije, demokratije, ljudskih prava i osnovnih sloboda, komunikacije uopšte, nenasilnog rješavanja konflikta, prevencije nasilja i sl.

Takođe, uspješno planiram i ostvarujem saradnju sa drugim kulturnim, obrazovnim i drugim institucijama. Tako sam inicirao uključivanje matične škole (Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli) u mrežu debatnih klubova Centra za kulturu dijaloga. Sa svojim učenicima sa participirao u većini aktivnosti Centra za kulturu dijaloga.

Pored navedenog, prethodne dvije godine sam sa svojim učenicima učestvovao na projektu muzejske pedagogije, za šta sve zasluge i pohvale ima, prije svega, Civitas, ali i Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. U sklopu navedenog projekta sa učenicima sam proveo i jednu nezaboravnu noć u muzeju, što predstavlja događaj koji se pamti cijelog života. I učenici i ja se nadamo da ćemo i ove godine učestvovati na ovom projektu, i isti željno iščekujemo.

Takođe, inicirao sam uključivanje matične škole, odnosno naših učenika i njihovih roditelja, te nastavnika u Civitasov program pod nazivom Demokratske i sigurne škole. Predsjednik sam školskog tima za prevenciju nasilja. Kada je riječ o ovom programu, već je izvršeno samovrednovanje u pogledu obezbjeđenosti sigurnosti i mjera prevencije nasilja, te je izrađen precizan plan aktivnosti koje će se realizovati do kraja nastavne godine.

U proteklom periodu sa svojim učenicima sam bio uključen i u projekat iz područja filmskog staralaštva. U projektu su učestvovale osnovne i srednje škole sa područja Tuzlanskog kantona. Ovih dana upravo sa učenicima radim na scenariju za izradu kratkog videa na temu najvažnijih životnih vrijednosti. Izrada ovog videa zapravo predstavlja krajnji produkt navedenog projekta.

Takođe, bio sam mentor učeničkog rada koji je poslat na konkurs „Nije faca ko hejt baca“, koji je imao za cilj da učenike podstakne na razmišljanje o drugarstvu i proaktivnom djelovanju u situacijama vršnjačkog nasilja.

Paralelno sa navedenim, sa učenicima radim na projektu BH pošte pod nazivom „Najljepše pismo 2018. godine“.  Ovaj projekat ima za cilj razvijanje svijesti kod mladih o problemima sa kojima se svijet danas susreće.

Svim navedenim projektima sam nastojao da, prije svega, podstaknem učešće svojih učenika u različitim aktivnostima koje se realizuju u lokalnoj zajednici.

Vrijedno je spomenuti da sam više godina učesnik ljetnih kampova demokratije u organizaciji Civitasa u ulozi trenera.

Na kraju želim da napomenem da sam višegodišnji učesnik naučno-stručnih konferencija na tematiku građanskog obrazovanja, takođe, u organizaciji Civitasa. Koautor sam nekoliko stručnih radova, koji si izloženi na nekim od njih. Jedan od navedenih radova je „Strip u nastavi Građanskog obrazovanja“.

 Dr sci. Saša Delić, dipl. defektolog-oligofrenolog,

  Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju, Tuzla