Interkulturalne razmjene

Interkulturalne razmjene

Ciljevi, standardi i aktivnosti programa interkulturalnih razmjena Program interkulturalnih razmjena osmišljen na način da se da prilika učenicima i nastavnicima da kroz vannastavne aktivnosti razviju znanja, vještine i stavove potrebne za interkulturalni dijalog, nenasilnu komunikaciju, tolerantnost i mir, a realizira se u skladu sa osnovnim principima obrazovnog modula „Interkulturalizam”. Program ima za cilj podsticanje socijalne integracije, razvoja saznanja o sebi, o sopstvenim osjećanjima i potrebama, razvijanje svijesti o ličnom identitetu i osobenosti, samopoštovanja i samopouzdanja i razvijanje pravilnog odnosa prema članovima porodice, vršnjacima, prema drugom i drugačijem.

Metodološki, program se realizuje kao odgojno-kulturno-zabavna aktivnost izvan redovnog nastavnog fonda sati (vikendom) i promovira iskustveno učenje, igrovni kontekst, razmjenu iskustava i razvoj interpersonalnih vještina. U tom kontekstu, ovaj program, vodeći se ranije razvijenim obrazovnom modulom nadopunjuje inicijalno definirane sadržaje interkulturalnog odgoja na način da kroz program razmjena podstiće dalji rad i istraživanje učenika i nastavnika o sebi, svojoj kulturi uz empatiju prema potrebama i osjećanjima drugih.

Kvalitet programa osigurava se i unaprjeđuje u skladu sa analizama koje provode stručni saradnici i prema rezultatima završne evaluacije u kojoj učestvuju korisnici projekta, kako učenici koji su bili na razmjeni, tako i drugi učenici, koji su učestvovali u aktivnostima koje je osmislila i realizirala škola domaćin. Na osnovu rezultata evaluacionih upitnika pravi se analiza realiziranog programa i izvode preporuke za njegovo unaprijeđenje u narednoj školskoj godini što je slučaj i za šk.g. 2013./2014. kada se odustaje od jednog centralnog festivala koji treba da označi kraj projekta već se uvode regionalni festivali koji mogu uključiti veći broj učesnika iz škola učesnica ovog programa.

Pet učenika ovim će programom postati „ambasadori” svojih zajednica. Oni će, zajedno sa nastavnicima posjetiti druge općine i u njima predstaviti sebe, svoju zajednicu, tradiciju i običaje svoga naroda, no u programu razmjena učestvuju i drugi učenici, roditelji, pa i predstavnici lokalne zajednice. Koncept projekta nalaže da osoba koja je prisustvovala orijentacionoj sesiji (nastavnik/ica) formira i vodi Odbor za doček. U rad odbora uključuju se i direktor škole, pedagog, jedan roditelj koji predstavlja porodice domaćina razmjene, predsjednici vijeća učenika i vijeća roditelja. Preporuka odboru je da u svoj rad uključi i predstavnika općine i/ili turističke zajednice, te profesora historije. Upravo ovaj odbor, kojeg čine kompetentni akteri školske zajednice ima za zadatak da pripremi učenike za razmjenu, pomogne učenicima u pripremi kulturno-zabavnog programa dobrodošlice i razradi plana posjete/razmjene. Na ovaj način postiže se kvalitetna priprema i realizacija interkulturalnih razmjena, te se osigurava da aktivnosti i procesi ovog programa omogućavaju učesnicima da pokažu odgovornost prema običajima i kulturi svoje zajednice, te da izgrade i iskažu poštovanje prema tradiciji i običajima drugih zajednica.

Ovakav pristup interdisciplinarnom učenju o identitetu, kulturi i interkulturalizmu povezuje različita područja, omogućava razumijevanje, integriranje znanja i razmišljanja, stvaranje novih modela, sustava i struktura, razvijanje vještina višeg reda te dodatno motiviranje za interdisciplinarno izučavanje.