PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Predškolsko obrazovanje

Temelj predškolskog odgoja svakako čine demokratija i neotuđiva ljudska prava, pa bi sve predškolske aktivnosti trebale biti izvođene u skladu sa osnovnim demokratskim vrijednostima.

Svaki djelatnik u predškolskoj ustanovi trebao bi promovirati poštivanje suštinskih vrijednosti svake osobe, kao i poštovanje prema svim drugim resursima, a naročito okolišu koji dijelimo.

Da bi se ovaj važni zadatak ostvario, Civitas u BiH je program za vrtiće razvio u okviru konceptualnog učenja o 4 bazična koncepta tako da on predstavlja operacionalizaciju i savremen pristup ciljevima i zadacima planova i programa koji egzistiraju u našim predškolskim ustanovama.

Program čiji je autor Centar za građansko obrazovanje je razvijen holistički, tako da djeca stiču znanja, vještine i formiraju stavove kroz igru, simuliranje situacija i vježbe, te uz korištenje animiranih filmova, slikovnica i ostalog didaktičkog materijala prilagođenog uzrastu djeteta.