UNIVERZITET

Univerzitet

Cilj projekta kojeg Civitas sprovodi na nivou Univerziteta je obezbjediti održivost obrazovanja za demokratiju i ljudska prava putem njegovog uključenja u nastavne planove svih Univerziteta u Bosni i Hercegovini na kojima se obučavaju budući nastavnici.

Kako bi ovaj cilj bio postignut planirano je otvaranje međuuniverzitetske diskusije o prijedlozima obrazovnih politika u ovoj oblasti, a već je formirana Ekspertna grupa koja se sastoji od predstavnika svih osam Univerziteta u Bosni Hercegovini.

Projektom je takođe planiran i niz aktivnosti kojima će se promovirati osnovni cilj projekta, a od kojih su najvažniji okrugli stolovi na svih osam univerziteta u Bosni i Hercegovini, radionice i seminari za profesore, uprave fakulteta i studente.