Univerzitet: Aktuelnosti

Univerzitet: Aktuelnosti

Udruženje Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava Civitas, uvažavajući preporuke Povelje Vijeća Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava usvojene u sklopu Preporuke CM/REC (2010.), pozdravljajući uključivanje sadržaja građanskog obrazovanja u nastavne sadržaje visokoškolskih ustanova, održavajući uspješnu saradnju između javnih univerziteta i Civitasa, u skladu sa obećanjima koje su prihvatili ministri obrazovanja u Bosni i Hercegovini i prezentirali Vijeću za provedbu mira, te po osnovu do sada ostvarene saradnje i potpisanih memoranduma o razumijevanju sa fakultetima javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini potpisalo je Sporazum o saradnji sa svim javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini.

Potpisnici Sporazuma su saglasni u slijedećem:

1) Omogućavanje i podrška i podsticaj studentima za formalno i neformalno obrazovanje i pripremu za aktivno građanstvo, te aktivnostima i programima koji će im omogućiti realizaciju volonterskog i društveno-korisnog rada.

2) Strane su se sporazumjele da će zajednički raditi na unaprijeđenju programa formalnog obrazovanja koji će podsticati razvoj i vještina aktivnog građanstva, volonterski i društveno koristan rad kod studenata fokusirajući se prije svega na slijedeće komponente rada:

– Provođenje istraživanja i unapređenje kvaliteta programa formalnog obrazovanja koji će dovesti do razvoja svijesti, znanja i vještina o značaju učešća u procesima odlučivanja, te primjeni volonterskog i društvenog korisnog rada;

– Zajednička podrška odgovarajućem statusu akademskih programa, koji su ozvaničeni postojećim studijskim programima;

– Kvalitetna realizacija zajedničkih programa stručnog usavršavanja nastavniak u oblasti razvoja i unapređenja demokratije, stvaranja i osnaživanja aktivnog građanstva i podsticanju volonterskog angažmana studenata;

– Zajedničkoj pripremi i razvoju metodoloških koncepata, materijala i izvora učenja koji će koristiti u odgojno-obrazovnim institucijama školskog sistema i razmjeni projekata, naučnih i stručnih publikacija.

3) Fakulteti će obezbijediti stručno-naučnu podršku kvalitetnoj realizaciji nastavnih i vannastavnih programa iz ove oblasti a Civitas će za to obezbjediti inicijalnu materijalno-tehničku pomoć u vidu ekspertize, radne i stručne literature, te otvorenosti konkursa za svoje programe stručnog usavršavanja iz ove oblasti za studente i nastavnike Fakulteta.

Fakulteti će, prema posebnom planu, za stručno usavršavanje predložiti program za obuku nastavnika koji realizuju zvanične nastavne planove i programe iz oblasti stručnom usavršavanju i profesionalnom napredovanju. Koncept programa stručnog usavršavanja, profil učesnika, te obim i način finansiranja ugovorenih obaveza utvrđuje se posebno za svaki zajednički program edukacije.

Sporazumi se primjenjuju od dana potpisivanja i traju na period od 5 godina sa mogućnošću produženja.

Univerzitetski program građanskog obrazovanja, standardi