Oglas za radno mjesto Program asistent/ica

2431
0

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS – Ured u Sarajevu, oglašava novu poziciju u timu, radno mjesto

                              PROGRAM ASISTENTICA/PROGRAM ASISTENT
                                          za CIVITAS Ured u Sarajevu

                                         Opis radnih odgovornosti                                                   

Program asistent/ica osoba je odgovorna za internu i eksternu komunikaciju CIVITAS Ureda s njegovim uposlenicima, Mrežom koordinatora, Mrežom trenera i stručnih saradnika, Mrežom nastavnika, aktivnim i alumni mrežama učenika i studenata i ostalim saradnicima. Od asistenta/ice se očekuje da se upozna sa svim CIVITAS školskim programima, programima stručnog usavršavanja nastavnika, programima neformalne edukacije za mlade, istraživačkim projektima za studente i studentskim praksama kako bi mogao/la odgovoriti na osnovne upite zainteresiranih škola, institucija i pojedinaca. Asistent/ica treba biti vješt/a u usmenoj i pismenoj komunikaciji na sva tri zvanična jezika u BIH, poznavati njihovu gramatiku, pismo i pravopis, te isto tako biti osposobljen/a za usmenu i pismenu komunikaciju na engleskom jeziku.

Poslovi asistenta/ice su isključivo su administrativni. On/a radi na prikupljanju i evidentiranju informacija, dostavljanju informacija svim saradnicima, interesnim grupama, a po potrebi i široj javnosti; asistira u radu kolegama/icama koji koordiniraju i upravljaju programima i organizacijom, prima i prosljeđuje informacije i odgovora na upite o programima.

Uvažavajući rastuće potrebe za online, virtualnom komunikacijom i kontaktom, od program asistenta/ice se može tražiti i da komunicira putem video poziva, preko CIVITAS profila na društvenim mrežama, na LMS platformi CIVITAS Online Učionice, te u tom smislu naglašavaju se njegove/njene digitalne i komunikacijske vještine, medijska i informacijska pismenost.

Radno vrijeme
Radna obaveza podrazumijeva rad u Uredu, pet (5) dana u sedmici, od ponedjeljka do petka, 8 sati rada dnevno.

Rad i napredovanje
Od Program asistenta/ice se očekuje profesionalno, temeljito i savjesno obavljanje svih ugovorenih poslovnih zadataka, poštivanje poslovne tajne, zaštite ugleda CIVITAS-a, kooperativnost, spremnost na timski rad, suradnju, osnaživanje dobrih međuljudskih odnosa, a pozdravlja se svaka želja za usavršavanjem i napredovanjem kroz preuzimanje zadataka veće složenosti i višeg nivoa odgovornosti, kako bi se ostvarilo napredovanje u vertikalnoj hijerarhiji tima.

Specifične odgovornosti Program asistenta/asistentice

 • Prikuplja podatke skladu sa potrebama programa i aktivnosti; Odgovara za tačnost prikupljenih podataka;
 • Prati sve programske aktivnosti, priprema sažetke i informacije za javnost u dogovoru s odgovornim licem koje vodi određeni segment – aktivnost programa;
 • Pruža logističku podršku na projektima i kolegama/icama zaduženim za koordinaciju i upravljanje aktivnostima programa;
 • Prosljeđuje informacije saradnicima, drugim interesnim grupama, objavljuje ih javno na CIVITAS online platformama i društvenim mrežama;
 • Prima upite od nastavnika, potencijalnih saradnika i koordinatora i odgovara na njih; u slučaju kompleksnijih upita posreduje u kontaktu između osobe koja postavlja upit i odgovorne osobe;
 • Elokventno komunicira usmeno i pismeno na tri zvanična jezika i dva pisma u BIH. U mogućnosti je izvršiti osnovni prevod/lekturu dokumenata s jednog na drugi, odnosno treći BHS jezik;
 • Komunicira usmeno i pismeno na engleskom jeziku – poslovna komunikacija
 • Dogovara i organizira eksterne i interne sastanke; dogovara i najavljuje video++++ susrete, video sastanke i konferencije na jezicima BIH naroda i engleskom jeziku
 • Vrši pregled, prijem i evidenciju ulazne i izlazne dokumentacije, protokol
 • Izvršava ostale administrativne poslove – kopiranje, priprema materijala i foldera za programske aktivnosti
 • Drugi poslovi, u skladu sa znanjem i sposobnostima, po nalogu direktora

                                  Profil traženog kandidata/kandidatkinje                                Opći standardi
CIVITAS u Bosni i Hercegovini potiče i pozdravlja različitosti u svom timu, a kandidate i kandidatkinje za različite radne pozicije procjenjuje isključivo na osnovu traženih stručnih i profesionalnih kompetencija i dosadašnjih rezultata rada, bez obzira na spol, etničku i vjersku pripadnost, seksualnu orijentaciju i uz strogu zabranu diskriminacije po bilo kojem osnovu. Prednost pri zapošljavanju imaju članovi CIVITAS alumni mreže nastavnika i učenika/studenata. Nudimo raznovrstan posao u dinamičnom okruženju, kontinuirano sticanje novih znanja i  mogućnost za napredovanje.

Tražene kompetencije za ovu radnu poziciju

 • Elokventno komunicira na sva tri jezika BIH naroda i engleskom jeziku – usmeno i pismeno
 • Razvijene digitalne kompetencije, te medijska i informacijska pismenost
 • Uspješan/a u timskom radu u manjim i većim timova
 • Uspješan/a u komunikaciji i koordinaciji s većim brojem ljudi i mrežama saradnika
 • Izražene organizacione sposobnosti i osjećaj za vrijeme
 • Odgovorna osoba, dosljedna, temeljita, povjerljiva
 • Komunikativna i elokventna osoba
 • Ambiciozna i proaktivna osoba, opredijeljena za cjeloživotno učenje, lični i profesionalni razvoj

Formalni uslovi

 • Minimalan stepen stručne spreme: SSS
 • Prednost imaju kandidati/tkinje sa završenim studijem komunikologije, poslovnog+ managementa, te drugih studijskih usmjerenja koja se mogu dovesti u vezu s traženim kompetencijama, kao što su određeni studijski programi ekonomije i menadžmenta, kulturalnih studija, sociologije, politologije, interdisciplinarne studije, studij psihologije, pedagogije i drugi
 • Radno iskustvo: Tri (3) godine i više, na poslovima referentnim za tražene+++++ kompetencije
          Napominjemo: CIVITAS kao radno iskustvo za ovu radnu poziciju priznaje                  svaki oblik angažmana tokom studija, volonterske i pripravničke angažmane,                angažmane na projektima, koji potvrđuju tražene kompetencije kandidata/tkinje.
 • Odlično poznavanje gramatike i pravopisa tri zvanična jezika i dva pisma u BIH
 • Vrlo dobro poznavanje engleskog jezika – usmena i pismena korespondencija+++ poslovnog tipa
 • Odlično poznavanje rada na računaru (upotreba MS Office aplikacija (Word, Excel, PowerPoint), aplikacija za kreiranje i obradu multimedijalnih sadržaja, interneta)

                                                Način apliciranja                                                        Svi zainteresirani kandidati i kandidatkinje svoje prijave trebaju poslati elektroničkom poštom na adresu info@civitas.ba s naznakom ”Program asistent/ica”.

Za prijavu je potrebno dostaviti:

 1. CV – biografiju/životopis
 2. Poveznica (link) za vaš LinkedIn profil (ako imate)
 3. Video predstavljanje kandidata/tkinje (proslijediti link za G-dive, WeTransfer ili neki drugi oblik prijenosa multimedijalnog materijala) i link za projekte na kojima je radio/la.

Rok za prijavu: 20.08.2021. godine.

Prethodni sadržajMreža nastavnika: Promovirana 24 polaznika prvog programa napredne certifikacije
Naredni sadržajOglas za radnu poziciju Kurikulum/Kurikul koordinator/ica

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje