Predmetna nastava građanskog obrazovanja: Javni poziv nastavnicima/profesorima

255
0

CIVITAS otvara javni poziv za učešće u programu stručnog usavršavanja nastavnika/profesora predmetne nastave građanskog obrazovanja. Ovaj javni poziv otvoren je za nastavnike koji nisu obuhvaćeni nominacijom pedagoških zavoda a profesori su filozofije i sociologije, historije/istorije/povijest i svršeni diplomanti duštveno-humanističkih studija sa zvanjem nastavnik, odnosno položenom pedagoškom grupom predmeta.

Program certifikacije traje 80 kontakt sati, a instruktivna nastava održava se od 19.01. do 28.01.2017. godine. Uspješno položen test iz ovog dijela programa certifikacije vrednuje se sa 12 ECTS kredita.

Prvo polaganje završnog testa organizira se posljednji dan programa subota, 28.01.2017. sa početkom u 10:00 sati, a preostala dva redovna termina biće organizirana u augustu/kolovozu 2017. i januaru/siječnju 2018.

Teorijsko-metodičku instruktivnu nastavu izvode univerzitetski profesori iz BIH i gostujući profesor Thomas S. Vontz, Univerzitet savezne države Kanzas, SAD.

 


CERTIFIKACIJA NASTAVNIKA/PROFESORA
ZA IZVOĐENJE PREDMETNE NASTAVE GRAĐANSKOG OBRAZOVANJA

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“ uz podršku i pomoć Ureda za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, raspisuje

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ
za program certifikacije nastavnika/profesora
koji izvode predmetnu nastavu građanskog obrazovanja

Pozivaju se:

 • nastavnici i profesori koji predaju predmet građanskog obrazovanja, a nisu završili program certifikacije
 • nastavnici i profesori – uposlenici javnih i privatnih škola u kojima je nastavnim planom i program predviđena predmetna nastava građanskog obrazovanja i
 • svršeni diplomanti društveno-humanističkih studija sa zvanjem nastavnika i položenom pedagoškom grupom predmeta

da se prijave za učešće u programu stručnog osposobljavanja nastavnog kadra za predmetnu, pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku kompetenciju neophodnu za uspješno ostvarivanje ciljeva odgoja i obrazovanja za aktivno i odgovorno građanstvo kroz formalni obrazovni sistem.

Osnovni i posebni uvjeti – Profil kandidata

Osnovni uvjeti

Kandidati za program certifikacije trebaju ispunjavati slijedeće OSNOVNE uvjete:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
 • da imaju završen dodiplomski društveno – humanistički studij, odnosno VSS društveno-humanističkih nauka
 • da imaju položenu pedagošku grupu predmeta, odnosno da imaju dozvolu za rad u učionici
 • da su radno sposobni i uposleni u javnim i privatnim školama Republike Srpske, Distrikta Brčko i kantonima FBIH koji imaju nastavni predmet građanskog obrazovanja

Posebni uvjeti

Prilikom selekcije kandidata za program certifikacije biće razmatrani i POSEBNI uvjeti:

 • da kandidat ima uspješno završenu osnovnu obuku iz programa „Osnovi demokratije“ i „Projekt građanin“
 • da kandidat ima dokaz o uspješno završenim drugim programima stručnog usavršavanja za edukatora, koje realizira Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“
 • te druga posebna dostignuća nastavnika i ostvaren uspjeh u ovoj naučno-stručnoj oblasti

Prednosti pri izboru polaznika će imati profesori filozofije, sociologije i historije/istorije/povijesti.

Za sve kandidate će se tražiti saglasnost prosvjetno-pedagoškog zavoda i isti će biti uključeni na liste učesnika od rednog broja kojim završavaju prijave direktno nominiranih od strane prosvjetno-pedagoških zavoda.

Troškovi programa

Program certifikacije realizira se kao stipendijski program i uključuje pokrivanje slijedećih troškova:

 • smještaj u hotelu na bazi punog pansiona za vrijeme trajanja teorijsko-metodičke instruktivne nastave (14 dana)
 • refundaciju troškova prevoza od mjesta stanovanja do Sarajeva gdje se održava instruktivna nastava
 • stručnu literaturu i radni priručnik
 • angažman univerzitetskih profesora i mentora

Kotizacija koja uključuje pristup programu i tri ispitna roka za teorijsko-metodički test, a koju plaća nastavnik ili škola čiji je zaposlenik iznosi 150,00 KM (slovima: jednastotinaipedesetkonvertibilnihmaraka).

Rok za prijavu

Rok za prijavu je 07.01.2017.

U prijavi kandidati trebaju dostaviti:

 • Popratno pismo – zahtjev za učešće u programu
 • Biografiju
 • Dokaz o završenom studiju
 • Dokaz o položenoj pedagoškoj grupi predmeta i radnom iskustvu nastavnika
 • Ostale dokumente koji svjedoče o tome da kandidat ima uvjete koji su u konkursu naznačeni kao „posebni uvjeti“

Prijave se šalju poštom na adresu:
Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“
Uz naznaku: ZA PROGRAM CERTIFIKACIJE NASTAVNIKA
Džemala Bijedića 42, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

O programu certifikacije

 IIIIIIII
Općenito je poznato da je uloga nastavnika od suštinske važnosti za unapređenje demokratskog učenja putem aktivnih, participativnih metoda stoga i uspjeh obrazovanja za demokratsko građanstvo i obrazovanja za ljudska prava u najvećoj mjeri zavisi od nastavnika. U tome cilju članom 9. Evropske povelje o odgoju i obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava donesenoj na Konferenciji ministara odgoja i obrazovanja Vijeća Europe u Ljubljani, 2010. utvrđuje se da su zemlje članice dužne osposobiti sve odgojno-obrazovne radnike za odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava tako da oni steknu temeljno znanje i razumijevanje toga područja te osposobljenost za upotrebu prikladnih metoda učenja i poučavanja. Polazeći od navedenog i efekata koje građansko obrazovanje ima u smislu poboljšavanja međusobnih odnosa, preuzimanja odgovornosti i tolerancije koji su veoma bitni za perspektivu demokratskog društva kojem težimo i za integraciju u evropsku zajednicu i prepoznavajući ključni značaj osnovnog školskog obrazovanja Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“ je razvio dva programa certifikacije nastavnika kojim bi se poboljšao kvalitet nastave građanskog obrazovanja u osnovnim, odnosno srednjim školama.

Cilj Programa certifikacije je da učesnici razviju i budu u stanju da demonstriraju kompetencije (predmetnu, pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku) koje su neophodne za uspješno ostvarivanje ciljeva nastave građanskog obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi.

Teorijski dio program čini instruktivna nastava realizirana kroz određeni broj kontakt sati instruktivne nastave i individualnog rada. Module predaju univerzitetski profesori iz BiH i regiona, iskusni stručnjaci u navedenim naučno-stručnim oblastima. Teorijsko-metodički dio programa certifikacije realiziran je u skladu sa standardima bolonjskog procesa i verifikovan ECTS kreditima kako slijedi:

Nakon uspješno položenog teorijsko-metodičkog testa kandidati oba programa pristupaju izradi razvojnog portfolija – Praktikuma, koji čini obavezni praktični dio programa certifikacije.

Prethodni sadržajKešić: Novi ciklus programa certifikacije nastavnika planiran je za početak 2017. godine
Naredni sadržajPraksa za srednjoškolce

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje