Primjena Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa definirane na ishodima učenja u predmetnoj nastavi građanskog obrazovanja

205
0

– izvještava Ivana Kešić, CIVITAS program manager

In august 2017. CIVITAS Expert group presented basic concept for Teachers Guide on how to link “Democracy and Human Rights” teaching and learning activities with the Common Core Curricula in Civics defined on learning outcomes by Agency for Pre-Primary, Primary and Secondary Education of BiH. Expert group aims to provide teachers with the overview of Common Core Curriculum main tasks, planning and evaluation process in teaching for civics based on learning outcomes. Textbook will also include suggestions to assist teachers in designing learning experiences and assessment tasks. The guide document will be printed and presented to teachers in form of two textbooks, one for elementary and other for high school civic education program.

U kolovozu/augustu 2017. članovi CIVITAS stručnog autorskog tima predstavili su novi koncept didaktičko-metodičkog materijala za nastavnike o unaprijeđenju predmetne nastave građanskog obrazovanja sukladno ishodima učenja definiranim u Zajedničkoj jezgri nastavnih planova i programa za građansko obrazovanje koju je predstavila Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje APOSO BIH. Autorski tim ovim materijalom nastoji nastavnicima približiti planiranje i programiranje nastave građanskog obrazovanja usmjerene na ishode učenja. Materijal će sadržavati i osnovne smjernice i sugestije nastavniku kako da planira i evaluira nastavni proces građanskog obrazovanja. Sadržaj će biti predstavljen u formi dva priručnika, od kojih jedan za predmetnu nastavu građanskog obrazovanja u osnovnim školama, a drugi za profesore koji nastavni predmet građanskog obrazovanja predaju u srednjim školama.

Zajedničkom jezgrom građansko obrazovanje integrira nizom posebnih inicijativa, uključujući političko obrazovanje, obrazovanje za ljudska prava, interkulturno obrazovanje, obrazovanje za rodnu jednakost, obrazovanje za društvenu pravdu te europsko i međunarodno obrazovanje. U Bosni i Hercegovini, građansko obrazovanje obavezni je nastavni predmet koji u nastavnim planovima i programima ima različite nazive kao što su Građanski odgoj i obrazovanje, Demokracija i ljudska prava, Politika i građansko društvo, Gospodarstvo, Politika i gospodarstvo te Demokracija i ljudska kultura. Postojeći nastavni predmet građanskog obrazovanja sadržajno prati zadatke prepoznate u Zajedničkom jezgru, no od ključnog je značaja pojasniti nastavniku metodološke osnovne novog pristupa, usmjerenost nastavnog procesa na učenika i ishode učenja koje postiže kao i evaluaciju nastavnog procesa i prepoznavanje ishoda i dokaza u procesu vrednovanja učeničkih postignuća. Usmjerenost na ishod učenja traži individualizirani pristup i sustavno praćenje procesa učenja kako bi se osiguralo ne samo da svaki učenik stekne određena znanja, razumije njihovu primjenu i osvjedoči se u njihovu učinkovitost, nego da učenjem tih sadržaja upozna sebe, otkrije svoje jake strane i stekne samopouzdanje, umije kritički promišljati, identificirati, povezivati, zaključivati i u konačnici djelovati kao aktivan i odgovoran građanin u svojoj zajednici.

Materijal koji će na jesen biti predstavljen nastavnicima sadržajno je podjeljen na uvod i tri poglavlja. U uvodnom dijelu nastavnik se upoznaje sa prevazilaženjem strategije odgoja i obrazovanja zasnovane na sadržaju koji učenik treba savladati tijekom školske godine i fokusom na razvoju znanja, vještina i stavova da se riješe kompleksni zadaci mobiliziranjem svojih potencijala u određenom kontekstu, kako je to predstavljeno ZJ NPP-a. U daljoj razradi sadržaja nastavnik je usmjeren na unaprijeđenje nastavnog procesa građanskog obrazovanja, a sadržaj priručnik koncipiran kroz tri poglavlja:

  •  novi pristup obrazovanju za aktivno i odgovorno građanstvo i ishodi učenja
  •  metodičke osnove novog pristupa
  •  evaluacija

Kod novog pristupa nastavnicima će se dati pojmovno određenje građanskih kompetencija, ciljevi i ishodi učenja za aktivno i odgovorno građanstvo. Nadalje, pojasniti ćemo primjenu Zajedničkih jezgri NPP-a u predmetnoj nastavi građanskog obrazovanja, te predstaviti metodološki pluralizam, autonomiju nastavnika i novi fokus u odnosu učenik-nastavnik u procesu predmetne nastave građanskog obrazovanja. Poglavlje Metodičke osnovne ponudit će strukturu mikroplana nastave građanskog obrazovanja, usmjeriti nastavnika na primjere pozitivne prakse, metode, sadržaje i dokumente kojima se može i treba koristiti. Završni dio novog didaktičko-metodičkog materijala za nastavnike odnosi se na evaluaciju – vrednovanje postignuća učenika, prepoznavanje i razlikovanje ishoda i dokaza učeničkih postignuća.

Pod istim nazivom autorski tim CIVITAS-a će ponuditi dva priručnika, od kojih se prvi odnosi na predmetnu nastavu građanskog obrazovanja u osnovnim školama, a drugi na predmet u srednjoj školi.

Priručnici će biti predstavljeni na Godišnjoj konferenciji CIVITAS školskog programa građanskog obrazovanja, koja je zakazana za mjesec listopad/oktobar u Neumu, nakon čega će kroz program obuka i stručnih savjetovanja biti unaprijeđeni u finalni dokument koji planiramo promovirati na proljeće 2018. godine.

 

_

_

_

Priprema novog priručnika i realizacija programa obuka za nastavnike financirani su grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

Prethodni sadržajNovi pristup poučavanju za aktivno i odgovorno građanstvo
Naredni sadržajIzazov za mjesec august: Primjeri pozitivne prakse

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje