Program certifikacije: Javni poziv za nastavnike i nastavnice predmetne nastave građanskog obrazovanja

1175
0

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS i ove školske godine planira realizovati modularnu obuku nastavnika_ca za predmetnu nastavu građanskog obrazovanja sa završnom pismenom provjerom znanja, priznatu i kao Program certifikacije. 

Ovaj stipendijski program stručnog usavršavanja finansiran je grant sredstvima Ministarstva vanjskih poslova Vlade Sjedinjenih Američkih Država, a provodi se s ciljem osposobljavanja nastavnika_ca za uže-stručne kompetencije neophodne za izvođenje predmetne nastave građanskog obrazovanja.

Zbog aktuelnih epidemioloških mjera, teorijsko-metodička instruktivna nastava ovog ciklusa programa certifikacije realizirat će se u hibridnom formatu, kombinacijom online sadržaja (40 kontakt sati) i susreta uživo/direktna instruktivna nastava (40 kontakt sati). Cjelokupni program, koji uključuje i vrijeme provedeno na upoznavanju sa stručnom literaturom, rad na zadacima za individualni rad i aplikativnim vježbama, te izradu praktikum portfolija, obuhvata 360 sati – ekvivalent od 12 ECTS kredita.

Online sadržaji programa certifikacije bit će dostupni u prvoj polovini januara/siječnja 2022. godine na Civitas online učionici (https://civitasonlineucionica.ba/), a direktna instruktivna nastava će se održati od 24.-28.01.2022. godine na lokaciji o kojoj će odabrani polaznici_e biti naknadno obaviješteni_e.  Prvo polaganje završnog testa organizira se posljednji dan programa (28.01.2022. godine), a preostala dva redovna termina bit će organizirana u augustu/kolovozu 2022. i januaru/siječnju 2023. godine.

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“ uz podršku i pomoć Ureda za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, raspisuje

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ

za program modularne obuke nastavnika_ca/profesora_ica koji izvode predmetnu nastavu građanskog obrazovanja sa završnom provjerom znanja, priznatog i kao Program certifikacije

Pozivaju se:

 • nastavnici_ce i profesori_ce koji_e predaju predmet građanskog obrazovanja, a nisu završili_e program certifikacije
 • nastavnici_ce i profesori_ce – uposlenici_e javnih i privatnih škola u kojima je nastavnim planom i program predviđena predmetna nastava građanskog obrazovanja da se prijave za učešće u programu stručnog osposobljavanja nastavnog kadra za predmetnu, pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku kompetenciju neophodnu za uspješno ostvarivanje ciljeva odgoja i obrazovanja za aktivno i odgovorno građanstvo kroz formalni obrazovni sistem.

Osnovni i posebni uslovi – Profil kandidata_kinja

Osnovni uslovi

Kandidati_kinje za program certifikacije trebaju ispunjavati slijedeće OSNOVNE uslove:

 • da su državljani_ke Bosne i Hercegovine
 • da imaju završen II i III ciklus po bolonjskom visokoobrazovnom procesu, odnosno najmanje završen VII stepenom stručne spreme po predbolonjskom visokoobrazovnom procesu društveno-humanističkog usmjerenja

Posebni  uslovi

Prilikom selekcije kandidata_kinje za program certifikacije bit će razmatrani i POSEBNI uslovi:

 • da kandidat_kinja ima uspješno završenu osnovnu obuku iz programa „Osnovi  demokratije“ i „Projekt građanin“
 • da kandidat_kinja ima dokaz o uspješno završenim drugim programima stručnog usavršavanja za edukatora_icu, koje realizira Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“
 • te druga posebna dostignuća nastavnika_ce i ostvaren uspjeh u ovoj naučno-stručnoj oblasti

Prednosti pri izboru polaznika_ca će imati profesori_ice filozofije, sociologije i historije/istorije/povijesti.

Za sve kandidate_kinje će se tražiti saglasnost pedagoškog zavoda i isti_e će biti uključeni_e na liste učesnika_ca od rednog broja kojim završavaju prijave direktno nominiranih od strane pedagoških zavoda.

Troškovi programa

Program certifikacije realizira se kao stipendijski program i uključuje pokrivanje slijedećih troškova:

 • smještaj u hotelu na bazi punog pansiona za vrijeme trajanja direktne teorijsko-metodičke instruktivne nastave
 • refundaciju troškova prevoza od mjesta stanovanja do mjesta održavanja instruktivne nastave 
 • online predavanja, stručnu literaturu i radni priručnik
 • angažman univerzitetskih profesora_ica i mentora_ica

Kotizacija koja uključuje pristup programu i tri ispitna roka za teorijsko-metodički test, a koju plaća nastavnik_ca ili škola čiji_a je zaposlenik_ca iznosi 150,00 KM (slovima: jedna stotina i pedeset konvertibilnih maraka).

Rok za prijavu

Rok za prijavu je 31.12.2021. godine.

U prijavi kandidati_kinje trebaju dostaviti:

 • Popratno pismo – zahtjev za učešće u programu
 • Biografiju
 • Dokaz o završenom studiju
 • Dokaz o položenoj pedagoškoj grupi predmeta i radnom iskustvu nastavnika_ca
 • Ostale dokumente koji svjedoče o tome da kandidat_kinja ima uvjete koji su u konkursu naznačeni kao „posebni uvjeti“

Prijave se šalju poštom na adresu:

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“. Uz naznaku: ZA PROGRAM CERTIFIKACIJE NASTAVNIKA. Džemala Bijedića 42, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina ili elektronskom poštom na info@civitas.ba

Prethodni sadržajPokrenuli smo prvi hibridni model edukacije PG Meet Up
Naredni sadržajCIVITAS Program Certifikacije 2022

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje