Program certifikacije za nastavnike – pripravnike i nastavnike sa do tri godine radnog iskustva

399
0

konkurs

CERTIFIKACIJA NASTAVNIKA – PRIPRAVNIKA I NASTAVNIKA SA DO TRI GODINE RADNOG ISKUSTVA

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“ uz podršku i pomoć Ureda za odnose s javnošću Američke ambasade u Sarajevu, raspisuje

 

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ

za certifikaciju nastavnika – pripravnika i nastavnika sa do tri godine radnog iskustva za program građanskog obrazovanja „Demokratija i ljudska prava“

 

Pozivaju se svršeni diplomanti pedagoških fakulteta i mladi nastavnici nastavnih predmeta društveno-humanističkog područja koji se žele osposobiti za poučavanje nastavnih sadržaja građanskog obrazovanja da se prijave za učešće u programu stručnog osposobljavanja nastavnog kadra za predmetnu, pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku kompetenciju neophodnu za uspješno ostvarivanje ciljeva odgoja i obrazovanja za aktivno i odgovorno građanstvo kroz formalni obrazovni sistem.

Osnovni i posebni uvijeti – Profil kandidata

Osnovni uslovi

Kandidati za program certifikacije trebaju ispunjavati slijedeće OSNOVNE uslove:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
 • da imaju univerzitetsku diplomu završenog studija društveno-humanističkih nauka sa položenom pedagoškom grupom predmeta
 • da su radno sposobni i da imaju ukupno do tri (3) godine radnog iskustva
 • da su redovan i aktivan nastavni kadar angažovan od strane resorsnih ministarstava obrazovanja i/ili pedagoške institucije/zavoda

Posebni uslovi

Prilikom selekcije kandidata za program certifikacije biće razmatrani i POSEBNI uslovi:

 • da kandidat ima uspješno završenu osnovnu obuku iz programa „Osnovi demokratije“ i „Projekt građanin“
 • da kandidat ima dokaz o uspješno završenim drugim programima stručnog usavršavanja za edukatora, koje realizira Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“
 • te druga posebna dostignuća nastavnika i ostvaren uspjeh u ovoj naučno-stručnoj oblasti

Prednosti pri izboru polaznika će imati profesori historije/povijesti i filozofije.

Troškovi programa

Program certifikacije realizira se kao stipendijski program i uključuje pokrivanje slijedećih troškova:

 • smještaj u hotelu na bazi punog pansiona za vrijeme trajanja teorijsko-metodičke instruktivne nastave (14 dana)
 • refundaciju troškova prevoza od mjesta stanovanja do Sarajeva gdje se održava instruktivna nastava
 • stručnu literaturu i radni priručnik
 • angažman univerzitetskih profesora i mentora.

Kotizacija koja uključuje pristup programu i tri ispitna roka za teorijsko-metodički test, a koju plaća nastavnik ili škola čiji je zaposlenik iznosi 150,00 KM (slovima: jednastotinaipedesetkonvertibilnihmaraka).

Rok za prijavu

Rok za prijavu je 10.01.2016.

U prijavi kandidati trebaju dostaviti:

 • Popratno pismo – molba za učešće u programu
 • Biografiju
 • Dokaz o završenom studiju
 • Potvrdu škole o radnom stažu i profesionalnom angažmanu
 • Ostale dokumente koji svjedoče o tome da kandidat ima uslove koji su u konkursu naznačeni kao „posebni uslovi“

Prijave se šalju poštom na adresu:

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“

Uz naznaku: ZA PROGRAM CERTIFIKACIJE NASTAVNIKA

Džemala Bijedića 42, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

O programu certifikacije

Općenito je poznato da je uloga nastavnika od suštinske važnosti za unaprijeđenje demokratskog učenja putem aktivnih, participativnih metoda stoga i uspjeh obrazovanja za demokratsko građanstvo i obrazovanje za ljudska prava u najvećoj mjeri zavisi od nastavnika. U tome cilju članom 9. Evropske povelje o odgoju i obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava donesenoj na Konferenciji ministara odgoja i obrazovanja Vijeća Europe u Ljubljani, 2010. utvrđuje se da su zemlje članice dužne osposobiti sve odgojno-obrazovne radnike za odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava tako da oni steknu temeljno znanje i razumijevanje toga područja te osposobljenost za upotrebu prikladnih metoda učenja i poučavanja. Polazeći od navedenog i efekata koje građansko obrazovanje ima u smislu poboljšavanja međusobnih odnosa, preuzimanja odgovornosti i tolerancije koji su veoma bitni za perspektivu demokratskog društva kojem težimo i za integraciju u evropsku zajednicu i prepoznavajući ključni značaj osnovnog školskog obrazovanja Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“ je razvio dva programa certifikacije nastavnika kojim bi se poboljšao kvalitet nastave građanskog obrazovanja u osnovnim, odnosno srednjim školama.

Cilj Programa certifikacije je da učesnici razviju i budu u stanju da demonstriraju kompetencije (predmetnu, pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku) koje su neophodne za uspješno ostvarivanje ciljeva nastave građanskog obrazovanja.

Teorijski dio programa čini instruktivna nastava realizirana kroz određeni broj kontakt sati instruktivne nastave i individualnog rada. Module predaju univerzitetski profesori iz BiH i regiona, iskusni stručnjaci u navedenim naučno-stručnim oblastima. Teorijsko-metodički dio programa certifikacije realiziran je u skladu sa standardima bolonjskog procesa i vertifikovan ECTS kreditima kako slijedi:

 Moduli

Nakon uspješno položenog teorijsko-metodičkog testa kandidati oba programa pristupaju izradi razvojnog portfolija – Praktikuma, koji čini obavezni praktični dio programa certifikacije.

Prethodni sadržajObuka za nastavnike iz Zeničko-dobojskog kantona
Naredni sadržajObavještenje o produženju roka za prijavu na program certifikacije

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje