Upute za nastavnike i učenike

Upute za nastavnike i učenike

Pomaganje učenicima da izrade portofolio

Pomozite učenicima da razumiju postupak pripreme i izrade portofolija koristeći naše sugestije. Možete i izmijeniti ovaj postupak ukoliko to može koristiti učenicima.

Prvi korak

Identificiranje problema javne politike u vašoj zajednici

1. Razgovarajte o cilju ovog koraka sa učenicima. Ciljevi prvog koraka su:
– da učenici razumiju ono što već znaju o problemima u njihovoj zajednici;
– da razgovaraju o tim problemima sa svojim roditeljima, susjedima ili drugim odraslima da bi saznali šta ovi znaju i misle o tim problemima;
– da prikupe dovoljno informacija da bi mogli izabrati problem za koji je većina učenika u razredu

Neki od problema koji su zajednički u većini sredina navedeni su u tekstu za učenike.

Kažite učenicima da ne moraju izučavati neki od tih problema. Mogu izabrati i drugi problem koji primjećuju u svojoj sredini. Ali je važno da za izabrani problem mogu predložiti i odgovarajuće mjere.

Portfolije ne treba procjenjivati na osnovu izabranog problema, već prema kvalitetu prikupljanja, selekcije i procjene informacija o problemu, kao i prijedloga odgovarajućih mjera.

2. Razgovarajte o onome što učenici znaju o problemima u svojoj sredini. Započnite diskusiju o onome što već znaju o problemima navedenim u njihovom tekstu. Zatim ih podijelite na dvije ili tri grupe da bi izradili zadatak na str. teksta za učenike. Potom neka izlože svoje odgovore i razgovaraju o njima.

3. Domaći zadatak. Podijelite razred u grupe, i svakoj dodijelite jedan ili više zadataka. Pokažite im kako da ispune upitnike. Primjerak upitnika za učenike dat je u knjizi.

Drugi korak

Izbor problema za proučavanje u razredu

Prije izbora problema za proučavanje, učenici treba da provjere šta znaju o postojećim problemima u svojoj sredini. Predlažemo slijedeće postupke.

1. Razmotrite prikupljene informacije i izaberite problem. Organizirajte diskusiju o tome šta su naučili od svog prvog zadatka. Razgovarajte o slijedećim pitanjima:

– Šta ste saznali o problemima u svojoj sredini kroz razgovore sa starijima?
– Koji od problema izgleda najozbiljniji?
– Mogu li se ovi problemi riješiti predlaganjem i provođenjem mjera javne politike?
– Za koje se probleme mjere javne politike moraju izmijeniti?
– Koji problemi su za vas najvažniji?

Ako su nakon diskusije učenici spremni da odluče koji će problem proučavati, neka to učine.

2. Dalje istraživanje, ukoliko je ono potrebno. Ukoliko učenici ne znaju dovoljno o problemu koji će proučavati, ili ako žele razmotriti i druge probleme, zadajte im dodatne zadatke da bi prikupili više informacija. Mogu koristiti Upitnik za razgovor (iz Prvog koraka), prikupiti i zabilježiti informacije.

Treći korak

Prikupljanje informacija o problemu koji će vaš razred proučavati

Kada razred izabere problem, učenici treba da prikupe dodatne informacije koje će iskoristiti pri izradi portofolija. Predlažemo slijedeće postupke.

1. Identificirajte izvore informacija. Započnite razgovor o izvorima informacija navedenim u tekstu za učenike. Navedite i druge izvore koji su možda dostupni u vašoj zajednici. Kako razgovarate o svakom pojedinom izvoru, zadajte učenicima da ispričaju ono što oni znaju o određenom izvoru i o svojim iskustvima s tim izvorom. Mogu i predložiti susret sa nekim ko je u kontaktu sa tim izvorom. Npr. advokata, osobu koja radi u nekoj od vladinih službi, dobrovoljca. Zabilježite informacije.

2. Ponavljanje uputstava za prikupljanje i dokumentiranje informacija. Ovo treba uraditi prije prikupljanja informacija. Tokom prikupljanja, učenici treba da se obrate različitim izvorima, ne opterećujući samo jedan.

3. Prikupljanje informacija. Identificirajte izvor informacija koji će vaš razred kontaktirati. Podijelite razred u istraživačke timove, i svaki neka se koncentrira na jedan izvor. Učenici imaju uputstva za domaći zadatak kao i upitnike. Pročitajte pitanja iz upitnika zajedno sa učenicima. Možete zamoliti po jednog odraslog dobrovoljca da pomaže učenicima svakog tima da ispune svoj zadatak, ali da ne preuzmu zadatak na sebe.

Četvrti korak

Izrada razrednog portofolija

Do sada je razred mogao prikupiti dovoljno informacija da bi započeo izradu portofolija. Predlažemo vam slijedeće postupke.

1. Podijelite razred u četiri grupe, od kojih svaka treba da izradi jedan dio portofolija

2. Ponovite zadatke i specifikacije za portofolio. Učenici treba da razumiju šta se od njih očekuje. Neka svaka grupa pročita i razgovara o koracima datog postupka koji je opisan u tekstu za učenike.

3. Koristite informacije koje su prikupili timovi za istraživanje. Neka ih grupe izmijene. Predlažemo da:
a. svaka grupa redom ispred katedre pročita pitanja i objašnjenja vezana za izradu svog dijela portofolija. Neka razred nakon svakog pitanja predloži grupnu informaciju do koje je došao, a koja može biti odgovor. Informaciju treba zapisati i kopirati i podijeliti grupama.
b. Svaka grupa treba iskoristiti tu informaciju da bi dovršila svoj zadatak.

4. Izrada portofolija. Neka svaka grupa izradi svoj dio portofolija. Instrukcije su date u tekstu za učenike. Moguće je da grupe nemaju dovoljno informacija za izradu. U tom im slučaju treba pomoći da do informacija dođu.

Bilješka o portofoliju

Portofolio je svrhovita, cjelovita zbirka učeničkih radova izabranih prema određenim uputama. Ove upute ovise o predmetu ili disciplini i svrsi portofolija.

Portofolio obično predstavlja izabrane radove jednog učenika. Međutim, u slučaju ‘Mi, narod, projekt građanin’, svaki portofolio je zbirka radova cijelog razreda koji je angažiran na izradi i prijedlogu mjera određene politike kao rješenja postojećeg problema u društvu.

Izraz »izabrani rad« je problematičan. Niti dio portofolija – izlaganje; niti dio – dokumentacija ne treba da predstave sve što su učenici saznali. Portofolio treba, radije, da sadrži materijale koji predstavljaju napore učenika da odgovore na zadatke kao i njihovu procjenu najvažnijeg materijala.

Specifikacija za portofolio

Rad sve četiri grupe bit će zastupljen na razrednom portofoliju. Imat će dva dijela: izlaganje i dokumentaciju.

Molimo vas da pažljivo pročitate specifikaciju.

1. Dio za izlaganje. Čine ga četiri lista/postera, 100cm x 75cm. Rad svake od četiri grupe treba biti izložen na jednom komadu sa četiri prikaza. To se može postaviti (kako je prikazano) na sto, na pano itd.

Kada se materijal pripremi za slanje poštom, ne treba da bude dimenzija većih od 80cm x 100cm x 5cm.

Materijal može uključiti pisane izjave,popis izvora, tabele, grafikone, fotografije, originalne radove itd.

2. Dio za dokumentaciju. Svaka od četiri grupe treba da izabere iz prikupljenog materijala ono što najbolje dokumentira njihovo istraživanje. Izabrani materijal treba povezati, i svaki dio materijala označiti uvozom u drugoj boji, i nabrojati u sadržaju.

Peti dio dijela dokumentacije treba da uključi materijal koji je sugeriran u Šestom koraku: Osvrt na ono što ste naučili, i da bude odvojen uvezom druge boje.

Bilješka: Ove se specifikacije primjenjuju na takmičenju. Ukoliko ne učestvujete, možete izraditi vlastita uputstva.

Peti korak

Predstavljanje vašeg portfolija

Sugeriramo da svaki razred usmeno predstavi svoj materijal pred drugim razredom ili grupom odraslih kao završnu aktivnost.

Usmena prezentacija ima formu saslušanja u kome svaka od četiri grupe predstavlja i odgovara na pitanja vezana za svoj dio portofolija. Rasprava učenicima pruža priliku da saznaju nešto više o načinima na koje mogu učestvovati u upravljanju.

Ova završna aktivnost jeste model za koji su informacije date u tekstu za učenike, i u dodacima F i G i H u ovom priručniku.

Suci mogu koristiti Kriterij za procjenu usmene prezentacije, u dodatku D u ovom priručniku. Listovi za ocjenu učeničkih usmenih prezentacija su u dodatku E.

Šesti korak

Osvrt na ono što se naučili

Kada vaš razred izradi portofolio, neka priključi ovaj osvrt dijelu dokumentacije. Treba da se pokažu odgovori učenika na pitanja kakva su:
– Šta se vi i vaši drugovi naučili?
– Kako ste to naučili?
– Da li biste nešto drugačije uradili na novom portofoliju?

U ovom osvrtu treba da učestvuje cijeli razred, onako kako je učestvovao i u projektu. Neka učenici pojedinačno zabilježe svoje mišljenje o svome radu, i o iskustvima cijelog razreda. Može biti korisno da se razredni portofolio predstavi publici prije ovog posljednjeg koraka, jer su pitanja i reakcije članova publike uvijek provokativna i korisna.

Mogu vam pomoći ove sugestije u radu sa učenicima:
1. Zadajte im da odgovore na pitanja na str. 35 teksta za učenike.
2. Razgovarajte u razredu o odgovorima učenika i pokušajte izvući zaključke. Ispišite ih na tabli.
3. Podijelite razred u grupe i svakoj dodijelite jedan zaključak. Neka ga svaka grupa razredi i potkrijepi.